• 0933-1853918
  • 0263-2717337

از سندروم داون چه می دانید؟

تعریف سندروم داونسندروم داون يک بيماری ژنتيكی است كه به علت وجود يک كرومزوم اضافه در ٢١ امين كروموزوم...

×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبانی