• 0933-1853918
  • 0263-2717337

آیا ALS بیماری کشنده ای است؟

ALS چیست؟ اسکلروز جانبی آمیوتروفیک نوع کشنده ای از بیماری نورون حرکتی است که  با تخریب پیشرونده سلول های...

×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبانی