• 0933-1853918
  • 0263-2717337

تاخیر گفتاری زبانی در کودکان.آیا کودک من مشکل تاخیر در گفتار دارد؟

مانند سایر مهارت هایی که کودک در سال اول زندگی کسب می کند، رشد مهارت های گفتار و زبان...

×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبانی