• 0933-1853918
  • 0263-2717337
نکات بهداشتی

گالری کلینیک ما

ما اصل پزشکی خانوادگی را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک خانواده اکثر درخواست های پزشکی را بر عهده خواهد داشت ، با متخصصانی که فقط در صورت لزوم درگیر آن هستند.

Allآزمایشگاهاطفالخانوادهدرماندرمانگاهبارگذاری بیشتر
×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبانی